THÔNG BÁO THU NHẬN HỒ SƠ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2021-2022 (THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN)