Chương trình tổ chức – lễ kỷ niệm 20 năm thành lập trường