Kết luận của Giám đốc Sở GD&ĐT tại Hội nghị giao ban Thủ trưởng các đơn vị, trường học năm 2017