Ban hành Điều lệ
Giải thưởng “Học sinh xuất sắc toàn diện tiêu biểu”