Hội khuyến học

Tháng 3 năm 2016 Hội Khuyến học trường THPT Nguyễn Hiền là một chi hội trực thuộc Hội Khuyến học thành phố Đà Nẵng. Hai mươi năm qua, trường THPT...