Hai mươi năm xây dựng và phát triển

Tháng 3 năm 2016 Trường Phổ thông trung học bán công Hòa Cường nay là trường Trung học phổ thông Nguyễn Hiền được thành lập theo Quyết định số 1739/QĐ-UB...