Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ kiểm tra năm học 2016 – 2017

Căn cứ Công văn số 4057/BGDĐT-TTr ngày 18/8/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra năm học 2016 –...